راهکارهای جامع و قابل اتکا ICR

نام «به بُد» از ترکیب «به» به معنی بهترین و «بُد» به معنای پاسدار و نگاهبان انتخاب شده است. به بُد Platform امنیتی بومی‌سازی شده است که تمامی عملکردهای امنیتی تجهیزات گران‌قیمت دیواره­آتش و UTM را تأمین می­نماید. در زیر رئوس برخی از قابلیت­های این رده از محصولات مرور شده است.

به بُد – دیواره آتش
به بُد – دیواره آتش

Firewall

 • Limit simultaneous connections on a per-rule basis
 • Advanced passive OS/network fingerprinting & per OS rule-sets
 • Log traffic matching each rule.
 • Highly flexible policy routing possible by selecting gateway on a per-rule basis (for load balancing, failover, multiple WAN, etc.)
 • Grouping and naming of IPs, networks and ports
 • Packet normalization – normalization of packets so there are no ambiguities in interpretation by the ultimate destination of the packet.
 • Disable filter
 • On a per-rule basis:
  • Limit simultaneous client connections
  • Limit states per host
  • Limit new connections per second
  • Define state timeout
  • Define state type
 • State table optimization options
 • Network Address Translation (NAT) & Port Address Translation (PAT)
 • Stateful Redundancy
 • Load Balancing

Reporting and Monitoring

RRD Graphs

 • CPU utilization
 • Total throughput
 • Firewall states
 • Individual throughput for all interfaces
 • Packets per second rates for all interfaces
 • WAN interface gateway(s) ping response times
 • Traffic shaper queues on systems with traffic shaping enabled

Real Time monitoring reports

Dynamic DNS

Advanced Captive Portal

 • Protections against denial of service.
 • Disconnect clients who are idle for more than the defined number of minutes.
 • Force disconnect of all clients after the defined number of minutes.
 • RADIUS capabilities
 • HTTP or HTTPS
 • Pass-through MAC and IP addresses

DHCP Server and Relay

Wireless Access Point (Must install a Wi-Fi interface)

URL Filtering

Traffic Shaping

Anti-Virus filtering web access with the use of HAVP

Cache as a Transparent Proxy

Sniffers, Packet Capture, IDS

Remote Configuration Backup

Secure Remote firewall Administration

 • Use a VPN
 • Restricted Firewall Access
 • Use HTTPS
 • Move the WebGUI to an Alternate port

Restrict access to management interface

Copying Logs to a Remote Host with Syslog

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *