تار بُد

نام «تار بُد» از «تار» معادل فارسی WEB مشتق شده است. این سامانه عملکرد­های تخصصی مورد نیاز برای تأمین امنیت سرورهای WEB را تأمین می­نماید. در زیر قابلیت­های این سامانه مرور می­شود.