نام بُد

«نام بُد» مبتنی بر سیستم­عامل امن FreeBSD و پر کاربردترین سرویس DNS دنیا BIND، مجموعه کاملی از عمکردهای مورد نیاز در ایجاد زیرساخت DNS را فراهم می­کند که در عین ایجاد عمکردهای توسعه یافته، امنیت این سرویس را هم مد نظر داشته است. برخی از رئوس قابلیت­های این محصول در این بخش مرور می­شوند.