به بُد نگارش VPN

با توجه به قابلیت چشمگیر platform «به بُد» در تأمین عملکردهای پیشرفته و توسعه یافته دسترسی­های VPN مخصوصاً دسترسی­های همراه (Mobile VPN) از یک سو و از سوی دیگر خلاء محصولات بومی و هزینه قابل توجه راه­کارهای خارجی باعث شد تا یک نگارش ویژه از «به بُد» اختصاصاَ برای این کاربردها ارائه شده است. در زیر رئوس کلیدی قابلیت­های این محصول در زمینه تأمین دسترسی­های VPN مرور می شود.


OpenVPN

OpenVPN is a flexible, powerful SSL VPN solution supporting a wide range of client operating systems. See the OpenVPN website for details on its abilities.

PPTP Server

PPTP is a popular VPN option because nearly every OS has a built in PPTP client, including every Windows release since Windows 95 OSR2.

The PPTP Server can use a local user database, or a RADIUS server for authentication. RADIUS accounting is also supported. Firewall rules on the PPTP interface control traffic initiated by PPTP clients.

PPPoE Server

It offers a PPPoE server. A local user database can be used for authentication, and RADIUS authentication with optional accounting is also supported.

IPsec

IPsec allows connectivity with any device supporting standard IPsec. This is most commonly used for site to site connectivity to other System installations, most all commercial firewall solutions (Cisco, Juniper, etc.). It can also be used for mobile client connectivity.

Reporting and Monitoring

Traffic shaper queues on systems with traffic shaping enabled