روزمه آقای رضا مختاری

رضا مختاری                                                        

سوابق تحصیلی :

 سوابق کاری

 مهارت‌ها

تجارب