مرکز آموزش های تخصصی

کد کلاس

نام دوره

طول دوره

روزهای برگزاری

استاد

تاریخ شروع

(هزار تومان) هزینه

۹۳۱۵۰۰۱

CCNA فشرده

۶۰

۸-۱۵ فروردین ۹۳

۸:۰۰-۱۷:۰۰

مختاری

۰۸/۰۱/۹۳

۶۰۰

۹۳۱۰۲۰۱

LPIC-1 فشرده

شامل هر دو دوره

LPIC-1 101

LPIC-1 102

۴۸

۲-۷ فروردین ۹۳

۹:۰۰-۱۷:۰۰

راجع

۰۲/۰۱/۹۳

۷۰۰

۹۳۱۰۲۰۲

LPIC-1 فشرده

شامل هر دو دوره

LPIC-1 101

LPIC-1 102

۴۸

۲-۷ فروردین ۹۳

۹:۰۰-۱۷:۰۰

درفشی

۰۲/۰۱/۹۳

۷۰۰

۹۲۱۰۱۰۵

LPIC-1 101

۲۴

یکشنبه/سه شنبه

۱۷:۰۰-۲۱:۰۰

راجع

۲۷/۱۱/۹۲

۳۰۰

۹۲۱۰۱۰۴

LPIC-1 102

۲۴

جمعه/۹:۰۰-۱۷:۰۰

راجع

۲۵/۱۱/۹۲

۳۰۰

۹۲۱۵۰۰۳

CCNA

۶۰

شنبه/دوشنبه/چهارشنبه

۱۷:۰۰-۲۱:۰۰

مختاری

۲۳/۱۱/۹۲

۵۰۰

۹۲۴۱۰۰۴

MCSA-1

۲۰

شنبه/سه شنبه

۱۷:۰۰-۲۱:۰۰

قناد

۱۶/۰۹/۹۲

۳۰۰

۹۲۴۱۰۰۳

MCSA-1

۲۰

دوشنبه/پنجشنبه

۱۷:۰۰-۲۱:۰۰

قناد

۱۴/۰۹/۹۲

۳۰۰

۹۲۱۳۲۰۲

LPT

۴۰

پنجشنبه/۹:۰۰-۱۳:۰۰

قناد/رمضانپور

۱۴/۰۹/۹۲

۷۵۰

۹۲۱۴۱۰۳

PHP&MySQL

۳۲

پنج شنبه

۹:۰۰-۱۷:۰۰

رمضانپور

۲۴/۱۱/۹۲

۳۶۰

*تمامی دوره های تمام روز شامل نهار و پذیرایی می باشد.